REGULAMIN MITROFIT

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów MitroFit, Gdynia ul. Chylońska 55.

§ 2 MitroFit świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, pilatesu, baletu, gimnastyki, treningów siłowych.

§ 3 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4 MitroFit zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 5 Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej (karnetu) jest zapoznanie się z regulaminem Klubu oraz uiszczenie opłaty. MitroFit nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów. Płatność za karnety/zajęcia – tylko gotówką na początku zajęć fitness według aktualnego cennika.

§ 6 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Klienci zobowiązani są do przynoszenia karnetów na każde zajęcia. W przypadku zapomnienia będą zobowiązani uiścić opłatę za wejście do klubu.

§ 7 Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 8 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§ 9 Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić Go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.

Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.

§ 10 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

§ 11 Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 12 Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na matach na zajęciach aerobiku). W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zamienne – inne od tego, w którym się przyszło do MitroFit – z czystą, gumową podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach siłowych obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 13 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sali do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 14 Fitness Club MitroFit zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 3 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w innym dniu na aerobiku.

§ 15 Użytkowanie sali i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 16 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag Instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie.
Osoby przebywające na terenie MitroFit zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.

§ 17 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 18 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość niewykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty

§ 19 Osoby poniżej 16 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 20 Do sterowania klimatyzacją, sprzętem muzycznym, itp. uprawniony jest tylko pracownik MitroFit.

§ 21 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 22 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Klubu.

§ 23 Zajęcia trwają 55 minut, tylko balet dla dzieci 4-5 lat trwa 45min.

 

REGULAMIN MITROFIT – ZAJĘCIA DLA DZIECI

§ 1 Żeby znaleźć się na liście osób uczęszczających na zajęcia należy wykupić wejściówkę lub karnet miesięczny. Zapisy do grup dziecięcych odbywają się na pierwszych zajęciach w sezonie.

§ 2 Rodzice oraz opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach, oświadczają, iż dzieci nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

§ 3 Zasady płatności: wejściówkę/karnet należy wykupić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Cena karnetu wg cennika.

§ 4 Cena karnetu jest niezmienna, nie zależy od ilości zajęć odbytych w danym miesiącu.

§ 5 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Klienci zobowiązani są do przynoszenia karnetów na każde zajęcia.
W przypadku zapomnienia będą zobowiązani uiścić opłatę za wejście do klubu.

§ 6 Skreślenie z listy osób uczęszczających na zajęcia następuje w momencie, gdy Rodzic przez 3 tygodnie nie poinformuje Klubu o przyczynie nie przychodzenia dziecka na zajęcia.

§ 7 Przed zajęciami na salę można wejść tylko za zgodą osoby prowadzącej.

§ 8 Na sali podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych zajęć. Rodzice nie mogą być obecni podczas zajęć.