REGULAMIN MITROFIT

Obowiązujący od dnia 09.09.2019r.

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE: Niniejszy regulamin, określa prawa i obowiązki Klientów MITROFIT, Gdynia ul. Chylońska 55.

§ 2 MITROFIT świadczy usługi w zakresie: zajęć aerobiku, pilatesu, baletu, gimnastyki, treningów siłowych.

§ 3 Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają iż, nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. Osoby z problemami zdrowotnymi, przed przystąpieniem do ćwiczeń powinny skonsultować się z lekarzem sportowym i dostarczyć zaświadczenie lekarskie.

§ 4 MITROFIT zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do Klubu bez podania przyczyn.

§ 5 Korzystający z usług KLUBU są zobowiązani do wykupienia w recepcji jednorazowego wejścia lub karty miesięcznej (karnetu) – zgodnie z obowiązującym cennikiem. Warunkiem otrzymania karty klubowej (karnetu) jest zapoznanie się z regulaminem Klubu oraz uiszczenie opłaty. MITROFIT nie wydaje duplikatów zagubionych karnetów. Płatność za karnety/zajęcia – tylko gotówką na początku zajęć fitness według aktualnego cennika.

§ 6 Klub nie zwraca pieniędzy za zakupiony karnet – niewykorzystane treningi nie stanowią podstawy do zwrotów pieniężnych lub przedłużania ważności karnetu. Klienci zobowiązani są do przynoszenia karnetów na każde zajęcia. W przypadku zapomnienia będą zobowiązani uiścić opłatę za wejście do klubu.

§ 7 Wykupiony karnet jest imienny i nie może być wykorzystywany przez osoby trzecie. Karnet jest honorowany tylko do daty ważności wystawionej na karnecie i nie podlega przesunięciu na inny termin. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Udostępnienie karty wstępu osobom trzecim stanowi naruszenie Regulaminu i będzie skutkować wykluczeniem z Klubu bez prawa ubiegania się o zwrot wniesionych opłat.

§ 8 Karnety wystawiane są na czas określony łącznie z sobotami, niedzielami i świętami. Klub jednocześnie zastrzega sobie prawo, iż może być on nieczynny w okresie świątecznym.

§ 9 Po przyjściu do klubu należy obowiązkowo okazać karnet upoważniający do korzystania z usług Klubu, a następnie zostawić Go w recepcji w celu otrzymania kluczyka do szafki.
Po zakończeniu ćwiczeń należy oddać kluczyk i odebrać kartę wstępu. W przypadku złamania lub zgubienia kluczyka od szafki należy uiścić opłatę w wysokości 20zł.

§ 10 W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich poważnych problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora bądź pracownika przed zajęciami.

§ 11 Każdy z uczestników zajęć powinien na czas treningów zamykać swoje ubranie w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie Klubu, Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§ 12 Ćwiczący mają obowiązek przynosić strój sportowy i mieć ze sobą własny ręcznik (w celu położenia go na matach na zajęciach aerobiku). W Klubie bezwzględnie obowiązuje obuwie zmienne – inne od tego, w którym się przyszło do Klubu MITROFIT – z czystą, gumową podeszwą. Na zajęciach aerobiku i ćwiczeniach siłowych obowiązuje obuwie sportowe, przeznaczone do tego rodzaju zajęć. Nie dopuszczalne są: klapki, obuwie inne od sportowego – chyba, że instruktor zaleci inaczej.

§ 13 Na terenie Klubu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Na teren sali do aerobiku zabrania się wnoszenia wszelkich produktów spożywczych. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.

§ 14 MITROFIT zastrzega sobie prawo do zmiany cen, godzin otwarcia, planu zajęć aerobowych oraz Instruktora. Klub zastrzega sobie również prawo do odwołania zajęć jeśli na grupę przyjdą mniej niż 5 osób. W zamian za to będzie istniała możliwość odrobienia tych zajęć w innym dniu na aerobiku.

§ 15 Użytkowanie sali i pomieszczeń sanitarnych powinno być zgodne z ich przeznaczeniem. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pod natryskami, w toaletach oraz do poszanowania wyposażenia klubu.

§ 16 W sali treningowej należy przestrzegać wszystkich zaleceń i uwag instruktorów oraz dostosować się do regulaminu Klubu. Nie można krzyczeć, rzucać sprzętu bezpośrednio na posadzkę oraz zachowywać się nieprzyzwoicie. Osoby przebywające na terenie Klubu MITROFIT zobowiązane są okazywać wzajemną tolerancję i zrozumienie względem siebie. Zabrania się używania wulgarnego języka, agresywnego zachowania lub użycia siły w stosunku do drugiej osoby.
§ 17 Za dewastacje rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie lub finansowo.

§ 18 Wykluczenie z Klubu i pozbawienie członkostwa następuje z chwilą naruszenia porządku publicznego lub przepisów niniejszego regulaminu. O wykluczeniu z Klubu Klient zostanie powiadomiony ustnie przez pracownika. W sytuacji zakazu korzystania i wykluczenia z klubu, nie zwracana jest równowartość nie wykorzystanego karnetu i inne poniesione opłaty

§ 19 Osoby poniżej 18 lat mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców bądź prawnych opiekunów i pod opieką osób dorosłych.

§ 20 Do sterowania klimatyzacją itp. uprawniony jest tylko pracownik Fitness MITROFIT.

§ 21 Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu oraz innych rozporządzeń obowiązujących na terenie Klubu.

§ 22 Pracownicy obsługi sprawują nadzór nad przestrzeganiem regulaminu. Wszelkie skargi i wnioski należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Klubu.

§ 23 Zajęcia trwają 50-55 minut, tylko balet i gimnastyka artystyczna dla dzieci 4-6 lat trwają 40-45min.

§ 24 Przebywając na zajęciach w MITROFIT, klient wyraża zgodę na udostępnianie swojego wizerunku poprzez materiały fotograficzne/filmowe wykonane w celu promocji oraz reklamy Klubu MITROFIT.

§ 25 W Klubie MITROFIT mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. Z usług Klubu nie mogą korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa Klubu ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termoforu bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Klient przebywający na izolacji domowej powinien poinformować telefonicznie pracownika Klubu MITROFIT.

§ 26 Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.

§ 27 W Klubie MITROFIT nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby ćwiczące.

§ 28 Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami ćwiczącymi.

§ 29 Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności: dezynfekcji rąk przy wejściu do Klubu i po wyjściu z toalety, dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

§ 31 W przypadku gdy osoba uczęszczająca na zajęcia zostanie objęta izolacją domową, Karnet może zawierać opcję „Zawieszenia” i zostać aktywowany po zakończeniu kwarantanny przez daną osobę. O izolacji domowej należy powiadomić telefonicznie pracownika Klubu MITROFIT, w innym wypadku Karnet nie zostanie zawieszony.

§ 32 Administratorem danych osobowych jest MITROFIT, 81-041 Gdynia ul. Chylońska 55. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia zapisów na zajęcia, list obecności, listy kontaktowej oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to potrzebne dla przewidzianych celów.

REGULAMIN MITROFIT – ZAJĘCIA DLA DZIECI

Obowiązujący od dnia 09.09.2019r.

§ 1 Żeby znaleźć się na liście osób uczęszczających na zajęcia należy wykupić wejściówkę lub karnet miesięczny.

§ 2 Rodzice oraz opiekunowie dzieci biorących udział w zajęciach, oświadczają, iż dzieci nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych.

§ 3 Zasady płatności: wejściówkę/karnet należy wykupić na pierwszych zajęciach w danym miesiącu. Cena karnetu wg cennika.

§ 4 Cena karnetu jest niezmienna, nie zależy od ilości zajęć odbytych w danym miesiącu.

§ 5 Nieobecność dziecka na zajęciach nie zwalnia od obowiązku uiszczania opłaty. W przypadku dłuższej nieobecności spowodowanej poważną chorobą lub innymi zdarzeniami losowymi (powyżej 2 zajęć pod rząd) istnieje możliwość zwolnienia z opłaty, wyłącznie jednak wtedy, gdy nieobecność dziecka zostanie zgłoszona bezpośrednio, czyli osobiście lub telefonicznie przez rodzica lub prawnego opiekuna nie później niż w 2 tygodniu nieobecności.

§ 6 Skreślenie z listy osób uczęszczających na zajęcia następuje w momencie gdy dana osoba przez miesiąc nie wykupi kolejnego karnetu.

§ 7 Przed zajęciami na salę można wejść tylko za zgodą osoby prowadzącej.

§ 8 Na sali podczas zajęć nie mogą przebywać osoby, które nie są uczestnikami danych zajęć.

§ 9 Rodzic/Opiekun prawny dziecka przebywającego na zajęciach w MITROFIT, wyraża zgodę na udostępnianie jego wizerunku poprzez materiały fotograficzne/filmowe wykonane w celu promocji oraz reklamy Klubu MITROFIT.

§ 10 W Klubie MITROFIT mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, niewykazujące objawów chorobowych. Z usług Klubu nie mogą korzystać osoby, które są objęte kwarantanną lub izolacją, lub miały w ciągu ostatnich 14 dni kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie, zakażoną lub chorą na COVID-19. Obsługa Klubu ma prawo kontrolować temperaturę ciała za pomocą termoforu bezdotykowego przy wejściu do Klubu. Klient przebywający na izolacji domowej powinien poinformować telefonicznie pracownika Klubu MITROFIT.

§ 11 Zaleca się ograniczenie korzystania z poczekalni Klubu oraz skrócenie do minimum przebywania w szatni. Obsługa ma prawo kontrolować ilość osób przebywających jednocześnie w pomieszczeniach szatni/toalet. Prysznice i toalety na terenie Klubu działają bez ograniczeń i będą dezynfekowane przez obsługę zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych.

§ 12 W Klubie nie ma obowiązku zasłaniania nosa i ust przez osoby ćwiczące.

§ 13 Zaleca się zachowanie odległości co najmniej 2 m pomiędzy osobami ćwiczącymi.

§ 14 Wszystkie osoby korzystające z obiektu są zobowiązane do zachowania zasad higieny, w szczególności: dezynfekcji rąk przy wejściu do Klubu i po wyjściu z toalety, dezynfekcji sprzętu po zakończonym ćwiczeniu.

§ 15 W przypadku gdy osoba uczęszczająca na zajęcia zostanie objęta izolacją domową, Karnet może zawierać opcję „Zawieszenia” i zostać aktywowany po zakończeniu kwarantanny przez daną osobę. O izolacji domowej należy powiadomić telefonicznie pracownika Klubu MITROFIT, w innym wypadku Karnet nie zostanie zawieszony.

§ 16 Administratorem danych osobowych jest MITROFIT, 81-041 Gdynia ul. Chylońska 55. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia zapisów na zajęcia, list obecności, listy kontaktowej oraz na różnych podstawach prawnych przewidzianych w RODO. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane osobowe przechowywane są przez Administratora przez okres nie dłuższy, niż będzie to potrzebne dla przewidzianych celów.

Art. 76a. [Podanie fałszywych danych lub zatajenie stanu rzeczy]

§ 1. Kto przez podanie danych niezgodnych ze stanem rzeczywistym lub zatajenie rzeczywistego stanu rzeczy wprowadza w błąd właściwy organ narażając na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w przepisach o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.

§ 2. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1, jest małej wartości, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1 podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.

§ 3. Jeżeli kwota narażona na nienależny zwrot wydatków, o których mowa w § 1, nie przekracza ustawowego progu, sprawca czynu zabronionego określonego w § 1podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.